Bod č. 4

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača č. ...../2021 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava - Rača.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.