Komisia sociálna a bytová - 27. zasadnutie 01.06.2022

 • 1. júna 2022, 14:30 h
 • zasadacia miestnosť na prízemí Miestneho úradu MČ Bratislava-Rača, Kubačova 21
 • Kubačova 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Ing. Dobrotková Milada, MPH
 • Pozvánka [32.83 kB]
 1. 1.Otvorenie a schválenie programu

 2. 2.Výročná správa činnosti a hospodárenia Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská 2, Bratislava za rok 2021

 3. 3.Výročná správa činnosti a hospodárenia Denného stacionára pre seniorov, Plickova 18, Bratislava za rok 2021

 4. 4.Výročná správa činnosti a hospodárenia domácej opatrovateľskej služby MČ Bratislava-Rača za rok 2021

 5. 5.Výročná správa činnosti a hospodárenia terénnej sociálnej služby krízovej intervencie MČ Bratislava-Rača za rok 2021

 6. 6.Návrh na predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu

  Materiály
 7. 7.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2021

 8. 8.Správa o riešení utečeneckej krízy jednotlivými oddeleniami MÚ MČ Bratislava-Rača s presahom na využívané služby celomestského charakteru

 9. 9.Rôzne

 10. 10.Záver