Komisia školská a sociálna - 9. zasadnutie 17.01.2024

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh VZN č. 1/2024, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 9/2022

 3. 3.Návrh VZN č. 2/2024, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača

 4. 4.Návrh VZN č. 3/2024, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Kadnárova 69, 831 51 Bratislava a jej súčasť výdajňa školskej jedálne pri Materskej škole, Kadnárova 69

 5. 5.Návrh VZN č. 4/2024 o určení školských obvodov (spádových oblastí) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača

 6. 6.Návrh VZN č. 5/2024 o určení spádových oblastí materských škôl pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača

 7. 7.Návrh na vyradenie Školského klubu detí, Hubeného 23, Bratislava, ako súčasť Základnej školy, Tbiliská 4, Bratislava zo siete škôl a školských zariadení SR

 8. 8.Návrh na predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu

 9. 9.Návrh VZN č. 6/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov v znení VZN č. 5/2023

 10. 10.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a Nemeckého kultúrneho domu

 11. 11.Rôzne

 12. 12.Záver