Bod č. 3

Návrh VZN č. 2/2024, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.