Komisia školská a sociálna - 5. zasadnutie 06.06.2023

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Výročná správa o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská 2, Bratislava za rok 2022

 3. 3.Výročná správa o činnosti a hospodárení denného stacionára pre seniorov za rok 2022

 4. 4.Výročná správa o činnosti a hospodárení domácej opatrovateľskej služby za rok 2022

 5. 5.Výročná správa o činnosti a hospodárení terénnej sociálnej služby krízovej intervencie za rok 2022

 6. 6.Informácia o ekonomicky oprávnených nákladoch za poskytované sociálne služby MČ Bratislava-Rača za rok 2022 a celkový prehľad ekonomicky oprávnených nákladov a doplatky mestskej časti na 1 klienta

 7. 7.Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2022 z 08.02.2022, ktorým sa zriaďuje Základná škola, ul. Na Pántoch č. 9, 831 06 Bratislava a jej súčasť Školský klub detí pri Základnej škole, Na Pántoch č. 9

  Materiály
 9. 9.Vyčlenenie obecného nájomného bytu na užívanie za osobitných podmienok pre riešenie bývania zamestnancov mestskej časti Bratislava-Rača poskytujúcich sociálne služby, služby všeobecného záujmu a verejnoprospešné služby

 10. 10.Návrh na predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu

 11. 11.Informácia o uvoľnenom obecnom nájomnom byte

 12. 12.Zoznam záujemcov o uvoľnený obecný nájomný byt a vytvorenie záväzného poradia žiadateľov pre pridelenie bytu na základe bodového hodnotenia každého žiadateľa

 13. 13.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a Nemeckého kultúrneho domu

 14. 14.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022

 15. 15.Rôzne

 16. 16.Záver