Komisia školská a sociálna - 11. zasadnutie 16.04.2024

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu

  2. 2.Informácia o rezignácii člena komisie - odborníka neposlanca

  3. 3.Aktualizácia žiadateľov o nájom obecného nájomného bytu

  4. 4.Informácia o uvoľnenom obecnom nájomnom byte

  5. 5.Zoznam záujemcov o uvoľnený obecný nájomný byt a vytvorenie záväzného poradia žiadateľov pre pridelenie bytu na základe bodového hodnotenia každého účastníka

  6. 6.Vyčlenenie obecného nájomného bytu na účely zabezpečenia bývania pre zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

  7. 7.Návrh dodatku k Zásadám hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača

  8. 8.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a Nemeckého kultúrneho domu

  9. 9.Rôzne

  10. 10.Záver