Komisia finančná a majetková - 9. zasadnutie 22.01.2024

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a NKD

 3. 3.Návrh VZN č. 1/2024, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 9/2022

 4. 4.Návrh VZN č. 2/2024, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača

 5. 5.Návrh VZN č. 6/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov v znení VZN č. 5/2023

 6. 6.Návrh na prenájom časti pozemku registra EKN parc. č. 1496/2, k.ú. Rača obchodnou verejnou súťažou

 7. 7.Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 152/26/09/23/P zo dňa 26.09.2023 na výpožičku nebytových priestorov červenej lisovne NKD

 8. 8.Návrh na predĺženie platnosti uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 132/27/06/23/P zo dňa 27.06.2023 na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 4741/2 a prevod pozemkov parc. č. 4741/5, 6, 11-19, 22 a 23

 9. 9.Prehľad aktuálnych nájomných zmlúv na nebytové priestory vo vlastníctve a v správe MČ

 10. 10.Návrh na určenie výšky valorizácie ročného nájomného v zmysle zásad hospodárenia

 11. 11.Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2024

 12. 12.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2024

 13. 13.Rôzne