Komisia finančná a majetková - 6. zasadnutie 11.09.2023

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a NKD

 3. 3.Návrh na schválenie výpožičky NP Červenej lisovne NKD, ul. Barónka č. 3 (Račiansky muzeálny spolok)

 4. 4.Návrh na schválenie výpožičky bezpečnostných kamier v ZŠ Plickova 9 pre Mestskú políciu HM SR Bratislavy

 5. 5.Návrh na zmenu nájomcu NP na Dopravnej ul. č. 57 v Bratislave-Rači, ako prípad hodný OZ (Ing. Vojtech Bugár – ProBUG)

 6. 6.Návrh na prenájom časti NP v ZS Tbiliská 6, ako prípad hodný OZ (bankomat)

 7. 7.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2023

 8. 8.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

 9. 9.Návrh Zásad hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Záver