Komisia finančná a majetková - 19. zasadnutie 13.09.2021

 • 13. septembra 2021, 16:00 h
 • Bratislava
 • zasadacia miestnosť Obecného domu na Alstrovej 249
 • Predsedajúci: Ing. Jošt Miloslav
 • Pozvánka [32.32 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 3. 3.Návrh na prenájom nebytových priestorov na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný OZ (Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava)

 4. 4.Návrh na zmenu nájomcu NP v ZS na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný OZ (MediMotion s. r. o.)

 5. 5.Návrh na prenájom časti pozemku na ul. Barónka č. 3, ako prípad hodný OZ (SALVUS s.r.o.)

 6. 6.Návrh na prenájom NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, ako prípad hodný OZ (SALUS DENTAL, s. r. o.)

 7. 7.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 17332/40, k.ú. Rača, zapísaný na LV č. 65, k.ú. Rača a podielu na pozemku reg. C KN parc. č. 17332/75 o veľkosti 1/16, zapísaný na LV č. 10850, k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb.

 8. 8.Návrh na prevod pozemkov registra C KN parc. č. 17375/2, 17375/16, 17375/18, 17375/24, k.ú. Rača, zapísaných na LV č. 447, k.ú. Rača, ako prípad hodný OZ

 9. 9.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2021

 10. 10.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021

 11. 11.Rôzne