Bod č. 8

Návrh na prevod pozemkov registra C KN parc. č. 17375/2, 17375/16, 17375/18, 17375/24, k.ú. Rača, zapísaných na LV č. 447, k.ú. Rača, ako prípad hodný OZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.