Komisia finančná a majetková - 17. zasadnutie 19.04.2021

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh na prenájom NP v AB na Hečkovej ul. č. 5 ako prípad hodný OZ (zornicka/architects s. r. o.)

 3. 3.Návrh na predĺženie doby nájmu stavby so súpisným č. 9804, parc. číslo 17323/2, k.ú. Rača ako prípad hodný OZ (SWEETREE s. r. o.)

 4. 4.Ponuka na uplatnenie predkupného práva mestskou časťou Bratislava-Rača na časť spoluvlastníckeho podielu pozemku registra C KN parc. č. 151/6, k.ú. Rača – informácia

 5. 5.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť životného prostredia

 6. 6.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť vinohradníctva

 7. 7.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť školstva

 8. 8.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť kultúry

 9. 9.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť športu

 10. 10.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť sociálnych vecí

 11. 11.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021

 12. 12.Rôzne