Bod č. 4

Ponuka na uplatnenie predkupného práva mestskou časťou Bratislava-Rača na časť spoluvlastníckeho podielu pozemku registra C KN parc. č. 151/6, k.ú. Rača – informácia


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.