Komisia finančná a majetková - 11. zasadnutie 22.04.2024

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a NKD

 3. 3.Informácia o aktuálnom stave pohľadávok MČ Bratislava-Rača

 4. 4.Návrh na prenájom nebytových priestorov na Plickovej ul. č. 18 (bývalá jedáleň Plickova), ako prípad hodný OZ

 5. 5.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 17332/39, k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 15 písm. b) zákona o majetku obcí (pozemok pod garážou Hagarova)

 6. 6.Návrh na prenájom nebytových priestorov obchodnou verejnou súťažou (ZS Tbiliská, KS Žarnovická)

 7. 7.Návrh na predĺženie doby nájmu NP na Dopravnej ul. č. 57, v Bratislave-Rači, ako prípad hodný OZ (ProBUG, s. r. o.)

 8. 8.Návrh na zmenu nájomcu NP v ZS Tbiliská, ako prípad hodný OZ (MUDr. Viliam Srdoš)

 9. 9.Návrh na zmenu nájomcu stavby so súpisným č. 9804 nachádzajúcej sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, ako prípad hodný OZ (SWEETREE s. r. o.).

 10. 10.Návrh na zmenu nájomcu pozemku parc. č. 17115/932, a podielu 1/24 pozemku parc. č. 17115/924, k.ú. Rača, ako prípad hodný OZ (zmena nájomcu záhrady)

 11. 11.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2024

 12. 12.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2024

 13. 13.Návrh dodatku k Zásadám hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača

 14. 14.Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2022 - informácia

 15. 15.Rôzne