Komisia finančná a majetková - 10. zasadnutie 11.03.2024

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a NKD

 3. 3.Informácia o príprave komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2025-2029

 4. 4.Návrh Štatútu a Ubytovacieho poriadku ubytovne na ul. Kadnárova 94 a 100

 5. 5.Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1496/2, ako prípad hodný OZ

 6. 6.Prehľad aktuálnych nájomných zmlúv na nebytové priestory vo vlastníctve a v správe MČ

 7. 7.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku parc. č. 4741/2, zapísaného na LV č. 10465 a prevod pozemkov parc. č. 4741/5, 4741/6, zapísaných na LV č. 3958, ako prípad hodný OZ

 8. 8.Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) pozemkov parc. č. 475/64, 475/65, 475/67 na Tbiliskej ul., ako prípad hodný OZ

 9. 9.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a návrh na jej odpis

 10. 10.Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2023

 11. 11.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2024

 12. 12.Návrh úpravy Zásad hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača - informácia a diskusia

 13. 13.Rôzne