Rada miestneho zastupiteľstva - 8. zasadnutie 05.12.2023

 • 5. decembra 2023, 15:00 h
 • zasadacia miestnosť Obecného domu, Alstrova 249
 • Pozvánka [33.02 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh na doplnenie člena stálej komisie pri MZ MČ Bratislava-Rača

 3. 3.Návrh na predĺženie doby nájmu NP na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný OZ (FURKA s. r. o.)

 4. 4.Návrh na prenájom nebytových priestorov obchodnou verejnou súťažou v administratívnej budove na Hečkovej ul. č. 5

 5. 5.Návrh VZN č. 10/2023 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Rača

 6. 6.Návrh VZN č. 11/2023 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

 7. 7.Návrh VZN č. 12/2023 o miestnych daniach

 8. 8.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2024

 9. 9.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

 10. 10.Návrh plánu sobášnych dní v roku 2024 na Matričnom úrade mestskej časti Bratislava-Rača

 11. 11.Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, Miestnej rady a stálych komisií mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2024 a plánu stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti

 12. 12.Rôzne

 13. 13.Záver