Bod č. 13

Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 97 v bytovom dome Kadnárova ul. č. 2 - 4, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.