Miestne zastupiteľstvo - 9. zasadnutie 05.11.2019

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o kontrole plnenia uznesení

 4. 4.Informácia o stave projektu "Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Novohorská"

 5. 5.Návrh Memoranda o spolupráci medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Rača

 6. 6.Návrh na zriadenie redakčnej rady pre mesačník MČ Bratislava-Rača Račiansky výber, spojený s hlasovaním MZ MČ Bratislava-Rača o členstve dvoch poslancov a jedného neposlanca – občana a odsúhlasením členstva dvoch pracovníkov OKaK (vedúci oddelenia OKaK a zodpovedný redaktor Račianskeho výberu)

 7. 7.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.09.2019

 8. 8.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2019

 9. 9.Návrh stanoviska k všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN č. 5/2019

 10. 10.Žiadosť o pridelenie dvoch bytových jednotiek na Kadnárovej ulici

 11. 11.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 51 na ulici Podbrezovská 28/A

 12. 12.Návrh na prevod pozemku parc.č. 433/18 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 13. 13.Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 97 v bytovom dome Kadnárova ul. č. 2 - 4, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 14. 14.Návrh na prenájom pozemku reg. „C“ KN parc. 475/155, v k.ú. Rača pod kontajnerovým stojiskom na Tbiliskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 15. 15.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý sa týka vydávania súhlasných stanovísk obce pre príslušníkov tretích krajín podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 16. 16.Návrh na schválenie dobrovoľnej zbierky „Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre DHZO“ a na stanovenie jej pravidiel

 17. 17.Informácia k súdnemu sporu 23Cb 10/2008 žalobcu Certifikovaná investičná a stavebná spoločnosť, s.r.o – správkyňa konkurznej podstaty Mgr. Marína Gallová, nástupca DVZ, s.r.o., A. Rudnaya 101, Žilina proti žalovaným v 1. až 105 rade (vlastníci bytov na Cyprichovej 3), v 95. rade MČ Bratislava – Rača o zaplatenie 150 000,17€ s príslušenstvom

 18. 18.Správa o výsledku kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní výdavkov v rozpočtovej organizácii mestskej časti Bratislava-Rača v ZŠ Tbiliská za rok 2017

 19. 19.Informácia o Petícii za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom Meste

 20. 20.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 21. 21.Interpelácie

 22. 22.Rôzne

 23. 23.17.30 – 18.00 hod – vystúpenie obyvateľov

 24. 24.Záver