Miestne zastupiteľstvo - 8. zasadnutie 25.10.2016

 • 25. októbra 2016, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 • Pozvánka [31.8 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2016

 5. 5.Návrh na odpredaj nebytového priestoru na Peknej ceste 9-11, v zmysle § 9a ods. 8 písm. a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 6. 6.Návrh na prenájom nebytových priestorov pre Raná starostlivosť, n.o., v ZS na Tbiliskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí

 7. 7.Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov pre Oľgu Šikulovú v objekte Kúrie, na nám. A. Hlinku 3, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 8. 8.Poslanecký návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe na Detvianskej 12 v Bratislave, súp. č. 6840, postavená na pozemku registra „C“ parc. č. 745/2 k.ú. Bratislava-Rača, LV č.1, pre Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika na Slovensku so sídlom Detvianska 12 v Bratislave

 9. 9.Návrh na prenájom nebytových priestorov pre Zväz vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika SR, Detvianska 12, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika v Kultúrnom stredisku Žarnovická, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 10. 10.Návrh na pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN MČ Bratislava-Rača č. 1/2012 o nájme bytov

 11. 11.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č......./2016 z ..............o miestnom poplatku za rozvoj

 12. 12.Návrh dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj

 13. 13.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy týkajúceho sa pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 14. 14.Správa z vykonanej kontroly procesu uzatvárania nájomných zmlúv nebytových priestorov v majetku MČ Bratislava-Rača

 15. 15.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 16. 16.Interpelácie

 17. 17.Rôzne

 18. 18.Záver