Miestne zastupiteľstvo - 4. zasadnutie 23.06.2015

 • 23. júna 2015, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Rača za rok 2014 Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014

 5. 5.Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s. r. o. za rok 2014

 6. 6.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2015

 7. 7.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v exekučnom konaní EX 435/06 a návrh na jej odpis

 8. 8.Návrh VZN č.../2015 Mestskej časti Bratislava - Rača, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 o určení, výške a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby

 9. 9.Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľností zverených do správy mestskej časti Bratislava – Rača - pozemok registra „C“ parc. č. 475/7 k.ú. Rača

 10. 10.Návrh na predĺženie doby podnájmu nebytového priestoru na ul. Dopravná č. 57 (Ing. Miroslav Pechar – M P REKLAMA), ako prípad hodný osobitného zreteľa

 11. 11.Návrh na rozšírenie predmetu nájmu a predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove zdravotného strediska Tbiliská ul. 6 (spoločnosť PRO BIOS spol. s. r. o. neštátna poliklinika), ako prípad hodný osobitného zreteľa

 12. 12.Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov

 13. 13.Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača UZN č. 55/12/05/15/P

 14. 14.Návrh na pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov

 15. 15.Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 12.05.2015

 16. 16.Interpelácie

 17. 17.Rôzne

 18. 18.Záver