Bod č. 3

Návrh na prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 17115/932, 17115/934, 17115/937, 17115/938, 17115/942, 17115/943 a podielov pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.