Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 25. zasadnutie 01.06.2022

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

 2. 2.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 05/2022.

 3. 3.Návrh na prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 17115/932, 17115/934, 17115/937, 17115/938, 17115/942, 17115/943 a podielov pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 4. 4.Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17386/12, zapísaný na LV č. 1, k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 5. 5.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkom registra C KN parc. č. 256/12, zapísaný na LV č. 1, k.ú. Rača.

 6. 6.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemkov registra C KN parc. č. 17375/2, 17375/16, 17375/18, 17375/24, zapísaných na LV č. 447, k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 7. 7.Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 433/16, zapísaný na LV č. 1, k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 8. 8.Návrh na osadenie stĺpikov pri hasičskej zbrojnici, na Kafendovej ulici pri stacionári a zamedzenia parkovania na verejnej zeleni v rámci ulice Pri vinohradoch.

 9. 9.Návrh osadenia turistickej mapy na Detviansku ulicu.

 10. 10.Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2021/2022.

 11. 11.Rôzne.