Komisia sociálna a bytová - 5. zasadnutie 15.05.2019

 1. 1.Schválenie programu

 2. 2.Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019

 3. 3.Etický kódex voleného predstaviteľa Mestskej časti Bratislava-Rača

 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o nájme bytov

  Materiály
 5. 5.Výročná správa denného stacionára pre seniorov za rok 2018

  Materiály
 6. 6.Výročná správa zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za rok 2018

 7. 7.Návrh na prenájom nebytových priestorov č. 214 v Zdravotnom stredisku Tbiliská ul. č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 8. 8.Predĺženie doby nájmu o obecnému nájomnému bytu

  Materiály
 9. 9.Návrh na vyradenie/zotrvanie žiadateľa v zozname žiadateľov o obecný nájomný byt

 10. 10.Návrh na výmenu obecného nájomného bytu

  Materiály
 11. 11.Informácie o uvoľnených obecných nájomných bytoch

 12. 12.Bodové hodnotenie žiadateľov o obecné nájomné byty

 13. 13.Vyhodnotenie KPSS MČ Bratislava-Rača za rok 2018

 14. 14.Spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov MČ Bratislava-Rača na roky 2019-2022

 15. 15.Rôzne