Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 25. zasadnutie 06.09.2022

 1. 1.Otvorenie a schválenie programu

 2. 2.Návrh VZN č. 7/2022 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Rača.

 3. 3.Návrh VZN č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.

 4. 4.Informácia k prácam na škole Plickova, informácia k mozaike Kocúr – ústna informácia Ing. Michal Gumenický.

 5. 5.Návrh na odvolanie člena Rady školy a na delegovanie náhradníka a návrh zriaďovateľa na delegovanie nových členov do Rady školy pri ZŠ Na Pántoch 9 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača.

 6. 6.Prehlaď deti prijatých do ZŠ a MŠ podľa aktuálneho stavu k 30.8.2022.

 7. 7.Informácia o rekonštrukcii strechy Koloničovej kúrie a Koniarne – ústna informácia Ing. Róbert Pajdlhauser.

 8. 8.Zákon o poľnohospodárskej pôde 220/2004 Z.z., prípadné sankcie, kontrola zo strany Okresného úradu – ústna informácia Ing. Róbert Pajdlhauser.

 9. 9.Múzeum v Koloničovej kúrii – prezentácia PhDr. Jana Maniková.

 10. 10.Cenník nájmov KS Žarnovická, KS Impulz, Nemecký kultúrny dom, amfiteáter- Knižkova dolina.

 11. 11.Návrh využitia tržnice na základe podnetu obyvateľky Rače (Mgr. Monika Luknárová).

 12. 12.Informácia o športových podujatiach.

 13. 13.Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach september, október, Račianske vinobranie – písomná informácia.

 14. 14.Rôzne

 15. 15.Záver