Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 13. zasadnutie 18.11.2020

 1. 1.Otvorenie a schválenie programu

 2. 2.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021

 3. 3.Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

 4. 4.Návrh na vybudovanie škôlky – Račany Bianco – prezentácia Ing. Peter Lakata

 5. 5.Návrh na schválenie umiestnenia spoločnej Pamätnej tabule všetkých padlých Račanov, ktorí zahynuli počas všetkých konfliktov a zároveň aj počas výkonu základnej vojenskej služby od r. 1945 do jej ukončenia v r. 2005 a umiestnenia označenia ZVV na budovu hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. č. 12, (Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR)

 6. 6.Návrh -Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 7. 7.Dodatok č. 8 k zriaďovacej listine Základnej školy, Tbiliská 4

 8. 8.Prenájom budovy a športového areálu v CVČ Hlinická v správe Hl. mesta za účelom zriadenia súkromnej MŠ a/alebo ZŠ 1.- 5. ročník – písomná informácia OZ ASROW

  Materiály
 9. 9.Obsahový plán mesačníka Račiansky výber december – písomná informácia

 10. 10.Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach – písomná informácia

 11. 11.Rôzne

 12. 12.Záver