Rada miestneho zastupiteľstva - 8. zasadnutie 10.09.2019

 • 10. septembra 2019, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [34.73 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava – Rača

 2. 2.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.06.2019

 3. 3.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2019

 4. 4.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2020 a obdobie 2021-2022

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť šport

 6. 6.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť kultúra

 7. 7.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť životné prostredie

 8. 8.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť školstvo

 9. 9.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť sociálne veci

 10. 10.Návrh bodového hodnotenia kritérií na pridelenie obecného nájomného bytu

 11. 11.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 61 na ulici Žarnovická 1 v Bratislave

 12. 12.Návrh na priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania Materskej školy Novohorská 1

 13. 13.Návrh na určenie náhradníkov uprázdnených mandátov poslancov v dôsledku zániku mandátov niektorých poslancov v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Rača

 14. 14.Návrh na prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom stredisku Žarnovická, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Bratislavská šachová akadémia

 15. 15.Návrh na prenájom pivničného priestoru v Nemeckom kultúrnom dome pre Račiansky vinohradnícky spolok, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 16. 16.Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. 12 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 17. 17.Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva Mestskej časti Bratislava-Rača o kotolňu v dome služieb Dopravná 57

 18. 18.Informácia o zmene organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.09.2019

 19. 19.Rôzne

 20. 20.Záver