Rada miestneho zastupiteľstva - 7. zasadnutie 31.10.2023

 • 31. októbra 2023, 15:00 h
 • zasadacia miestnosť Obecného domu, Alstrova 249
 • Pozvánka [32.46 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu

 3. 3.Návrh stanoviska MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 4. 4.Návrh stanoviska MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN HM SR o dani z nehnuteľností

 5. 5.Návrh stanoviska MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 6. 6.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2023

 7. 7.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023

 8. 8.Návrh na použitie úveru v zmysle uznesenia č. UZN 63/14/02/23/P

 9. 9.Rôzne

 10. 10.Záver