Bod č. 5

Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.