Rada miestneho zastupiteľstva - 23. zasadnutie 07.12.2021

 • 7. decembra 2021, 15:00 h
 • Bratislava
 • videokonferencia
 • Pozvánka [35.47 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 a obdobie 2023 - 2024

 3. 3.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021

 4. 4.Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-Rača na roky 2021 - 2030

 5. 5.Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 6. 6.Návrh na schválenie Štatútu ocenenia „VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE“

 7. 7.Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v lokalite obytného súboru Rínok Rača v Mestskej časti Bratislava – Rača. Návrh na zrušenie bodu 2 Uznesenia UZN 368/04/05/21/P

 8. 8.Návrh na prenájom NP / predĺženie doby nájmu NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, ako prípad hodný OZ (J-Medic s. r. o.)

 9. 9.Návrh na prenájom NP na Cyprichovej ul. č. 1, ako prípad hodný OZ (Mestský parkovací systém, spol. s r.o.)

 10. 10.Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1531/59 o výmere 50 m2 na ul. Barónka č. 3, ako prípad hodný OZ (vacuumapps s.r.o.)

 11. 11.Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 256/14, 15, ako prípad hodný OZ

 12. 12.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2021

 13. 13.Návrh plánu sobášnych dní v roku 2022 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača

 14. 14.Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti

 15. 15.Rôzne