Rada miestneho zastupiteľstva - 15. zasadnutie 22.09.2020

 • 22. septembra 2020, 15:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Pozvánka [22.96 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 08.12.2020
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Návrh VZN č. .../2020 o poskytnutí finančného príspevku pri narodení dieťaťa

 3. 3.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 20, Podbrezovská 28/A

 4. 4.Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie „Nový záhon Bratislava-Rača“

 5. 5.Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Novohorská, ktorú zriadila Mestská časť Bratislava – Rača

 6. 6.Návrh na odvolanie zástupcov zriaďovateľa delegovaných do Rady školy pri MŠ Cyprichova 74 a MŠ Plickova 16 z dôvodu schválenej úpravy počtu členov rady školy

 7. 7.Návrh na prenájom nebytových priestorov – futbalového ihriska s umelým povrchom, nachádzajúceho sa v priestoroch Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská na pozemku parc. č. 475/2 v katastrálnom území Rača nachádzajúceho sa v priestoroch školského areálu Základnej školy Tbiliská 4, 931 36 Bratislava., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Klub priateľov futbalu Kengura, o.z.

  Materiály
 8. 8.Návrh na prenájom nebytových priestorov – futbalového ihriska s umelým povrchom, nachádzajúceho sa v priestoroch Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská na pozemku parc. č. 475/2 v katastrálnom území Rača nachádzajúceho sa v priestoroch školského areálu Základnej školy Tbiliská 4, 931 36 Bratislava., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Futbalový klub FK Rača, o.z.

 9. 9.Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove kúrie na Nám. A. Hlinku 3, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Račiansky muzeálny spolok)

 10. 10.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom – časť pozemku registra C KN parc. č. 475/2 v k.ú. Rača

 11. 11.Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemkov registra E KN parc. č. 17188, 17189, 17194, 17200, 17201, 17202, 17207, 17208, 17145, 17144, 17141, 17140, 17137, 17127/1 v k. ú. Rača, z dôvodu majetko-právneho usporiadania pozemkov Hlavného mesta SR Bratislavy a pozemkov v užívaní Železníc Slovenskej republiky

 12. 12.Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemku registra E KN parc. č. 17554 v k. ú. Rača, z dôvodu majetko-právneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v užívaní Bratislavského samosprávneho kraja na účely zámeny nehnuteľností Hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja

 13. 13.Návrh na odpredaj pozemkov registra C KN parc. č. 6154/9, 6189/1, 6192/8 v k.ú. Rača, obchodnou verejnou súťažou v súlade s §9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 14. 14.Návrh na odpredaj nebytového priestoru č. 903 o výmere 129,24 m2 v bytovom dome na Peknej ceste 3,5 obchodnou verejnou súťažou v súlade s §9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 15. 15.Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva Mestskej časti Bratislava-Rača o kotolnu v základnej škole Plickova ul. č. 9, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 16. 16.Návrh na vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu Hlavného mesta SR Bratislavy v správe Mestskej časti Bratislava-Rača, na pozemkoch parc. č. 733, 734 a na stavbe so súpisným č. 6822, postavenej na pozemku parc. č. 733 na Detvianskej ul. č. 15, v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 17. 17.Návrh na odpustenie dlhu nájomcovi nebytových priestorov v dome služieb Dopravná 57 - Ing. Miroslav Pechar – M P REKLAMA

 18. 18.Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/934 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača

 19. 19.Návrh na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava – Rača a spoločnosťou VI GROUP Rača, spol. s r.o., ktorej predmetom je vyriešiť situáciu na pozemku „C“ KN parc.č.1606 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1901 m², zapísané na LV č. 4164 v k.ú. Rača

 20. 20.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020

 21. 21.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.06.2020

 22. 22.Rôzne

 23. 23.Záver