Bod č. 14

Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/926 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.