Bod č. 12

Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove zdravotného strediska Tbiliská ul. č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (EUROREHAB s.r.o.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.