Bod č. 11

Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/931 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 v záhradkárskej oblasti Staviteľská, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.