Bod č. 9

Návrh stanoviska k všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN č. 5/2019


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.