Miestne zastupiteľstvo - 6. zasadnutie 27.10.2015

 • 27. októbra 2015, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača 30.09.2015

 5. 5.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2015

 6. 6.Návrh na prenájom nebytového priestoru v suteréne bytového domu na Cyprichovej ulici 1-3 v Bratislave, vo výmere 5 m2 spoločnosti PIUS 90 spol. s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 7. 7.Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte zdravotného strediska Tbiliská ulica /občianske združenie Akadémie urgentnej medicíny – Academy of Emergency Medicine/ ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 8. 8.Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Rača, pozemky registra „C“ KN parc. č. 4740, parc. č. 4741/4, parc. č. 4741/6, parc. č. 4741/9, parc. č. 4741/10 a parc. č. 4741/20 v k. ú. Rača, zapísaných na LV č. 3958

 9. 9.Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. .../2015 o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí

 10. 10.Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy č..../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia

 11. 11.Návrh na schválenie účasti MČ Bratislava – Rača v projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania a schválenie spolufinancovania uvedeného projektu

 12. 12.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy týkajúceho sa pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku

 13. 13.Návrh na vymenovanie členov do Dozornej rady spoločnosti Media Rača, spol. s r.o.

 14. 14.Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 22.09.2015

 15. 15.Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy č..../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností

 16. 16.Interpelácie

 17. 17.Rôzne

 18. 18.Záver