Miestne zastupiteľstvo - 6. zasadnutie 09.05.2019

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

  2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

  3. 3.Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019

  4. 4.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku štatútu hl. mesta SR Bratislavy v oblasti parkovacej politiky

  5. 5.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci vymedzenia pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny podľa ust. § 9 ods. 10 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

  6. 6.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača k návrhu VZN hl. mesta SR č..../2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

  7. 7.Záver