Miestne zastupiteľstvo - 5. zasadnutie 17.05.2016

 • 17. mája 2016, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača k 31.3.2016

 5. 5.Návrh na vstup mestskej časti Bratislava-Rača za člena do OOCR Malé Karpaty

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Rača

 7. 7.Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov

 8. 8.Návrh na predaj pozemku parc. č. 19046/7 v k.ú. Rača p. Petrovi Illiťovi a Márii Illiťovej, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na zaujatie stanoviska k návrhu VZN hl. m. SR Bratislavy č..../2016 z......../2016 o dočasnom parkovaní motor. vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hl. m. SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motor. vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia

 10. 10.Petícia za zachovanie BMX dráhy v areáli Černockého v Rači

 11. 11.Informácia o splnení povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. a zákona č. 545/2005 Z. z. – ústna informácia predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy (ústna informácia)

 12. 12.Informácia o vybavení interpelácií poslancov

 13. 13.Interpelácie

 14. 14.Rôzne

 15. 15.Záver