Miestne zastupiteľstvo - 3. zasadnutie 12.05.2015

 • 12. mája 2015, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Informácia o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača k 31.3.2015

 5. 5.Návrh VZN č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 1/2014

 6. 6.Návrh na prechod nájmu nebytového priestoru na ul. Pekná cesta č. 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa

 7. 7.Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku parc. č. 674/47 a parc. č. 513/4, k. ú. Rača, na ul. Rustaveliho (Akzent BigBoard, a.s.)

 8. 8.Návrh na odpredaj pozemku registra “C“ parc. č. 17272/12 o výmere 19 m2, zapísaný na LV 1628 pod garážou súp. č. 9893, lokalita Račianska ulica (Ružena Patakyová)

 9. 9.Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov

 10. 10.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov

 11. 11.Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 31.03.2015

 12. 12.Interpelácie

 13. 13.Rôzne

 14. 14.Záver