Miestne zastupiteľstvo - 3. zasadnutie 05.04.2016

 • 5. apríla 2016, 16:00 h
 • Zasadacia miestnosť č. 9
 • Alstrova 249
 • Predsedajúci:
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Správa o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Nové Mesto za obdobie od 01.01.2015 do 01.01.2016

 4. 4.Informácia o plnení uznesení

 5. 5.Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015

 6. 6.Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2015

 7. 7.Návrh na prenájom poľovne upotrebiteľných pozemkov v správe Mestskej časti Bratislava – Rača, pre nájomcu Poľovnícka spoločnosť Rača, Rostovská ul. č. 20, 831 06 Bratislava, IČO: 36076422, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 8. 8.Návrh na prenájom pozemku parc. č. 475/155 v k.ú. Rača, pod kontajnerovým stojiskom na Tbiliskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na prenájom časti pivničného priestoru v Nemeckom kultúrnom dome pre Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťúš, s. r. o., Detvianska 33, 831 06 Bratislava, IČO: 36 839 418, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 10. 10.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť kultúra

 11. 11.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť šport

 12. 12.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť sociálnych vecí

 13. 13.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť školstvo

 14. 14.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť životné prostredie

 15. 15.Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 08.03.2016

 16. 16.Interpelácie

 17. 17.Rôzne

 18. 18.Záver