Miestne zastupiteľstvo - 19. zasadnutie 29.09.2020

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača

 2. 2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice

 3. 3.Informácia o plnení uznesení

 4. 4.Návrh na zmenu časti uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 186/29/01/20/P

 5. 5.Návrh VZN č. .../2020 o poskytnutí finančného príspevku pri narodení dieťaťa

 6. 6.Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 20, Podbrezovská 28/A

 7. 7.Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie „Nový záhon Bratislava-Rača“

 8. 8.Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Novohorská, ktorú zriadila Mestská časť Bratislava – Rača

 9. 9.9. Návrh na odvolanie zástupcov zriaďovateľa delegovaných do Rady školy pri MŠ Cyprichova 74 a MŠ Plickova 16 z dôvodu schválenej úpravy počtu členov rady školy

 10. 10.Návrh na prenájom nebytových priestorov – futbalového ihriska s umelým povrchom, nachádzajúceho sa v priestoroch Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská na pozemku parc. č. 475/2 v katastrálnom území Rača nachádzajúceho sa v priestoroch školského areálu Základnej školy Tbiliská 4, 931 36 Bratislava., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Klub priateľov futbalu Kengura, o.z.

  Materiály
 11. 11.Návrh na prenájom nebytových priestorov – futbalového ihriska s umelým povrchom, nachádzajúceho sa v priestoroch Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská na pozemku parc. č. 475/2 v katastrálnom území Rača nachádzajúceho sa v priestoroch školského areálu Základnej školy Tbiliská 4, 931 36 Bratislava., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Futbalový klub FK Rača, o.z.

 12. 12.Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove kúrie na Nám. A. Hlinku 3, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Račiansky muzeálny spolok)

 13. 13.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom – časť pozemku registra C KN parc. č. 475/2 v k.ú. Rača

 14. 14.14. Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemkov registra E KN parc. č. 17188, 17189, 17194, 17200, 17201, 17202, 17207, 17208, 17145, 17144, 17141, 17140, 17137, 17127/1 v k. ú. Rača, z dôvodu majetko-právneho usporiadania pozemkov Hlavného mesta SR Bratislavy a pozemkov v užívaní Železníc Slovenskej republiky

 15. 15.Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemku registra E KN parc. č. 17554 v k. ú. Rača, z dôvodu majetko-právneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v užívaní Bratislavského samosprávneho kraja na účely zámeny nehnuteľností Hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja

 16. 16.Návrh na odpredaj pozemkov registra C KN parc. č. 6154/9, 6189/1, 6192/8 v k.ú. Rača, obchodnou verejnou súťažou v súlade s §9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 17. 17.Návrh na odpredaj nebytového priestoru č. 903 o výmere 129,24 m2 v bytovom dome na Peknej ceste 3,5 obchodnou verejnou súťažou v súlade s §9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 18. 18.Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva Mestskej časti Bratislava-Rača o kotolnu v základnej škole Plickova ul. č. 9, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 19. 19.Návrh na odpustenie dlhu nájomcovi nebytových priestorov v dome služieb Dopravná 57 - Ing. Miroslav Pechar – M P REKLAMA

 20. 20.Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/934 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača

 21. 21.Návrh na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava – Rača a spoločnosťou VI GROUP Rača, spol. s r.o., ktorej predmetom je vyriešiť situáciu na pozemku „C“ KN parc.č.1606 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1901 m², zapísané na LV č. 4164 v k.ú. Rača

 22. 22.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020

 23. 23.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.06.2020

 24. 24.Správa o výsledku kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní výdavkov v rozpočtovej organizácii mestskej časti Bratislava-Rača v ZŠ s MŠ J. A. Komenského za rok 2019

 25. 25.Informácia o stave projektu „rekonštrukcia ZŠ Plickova“

 26. 26.Informácia o vybavení interpelácií

 27. 27.Interpelácie

 28. 28.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov

 29. 29.Záver