Miestne zastupiteľstvo - 1. zasadnutie 15.11.2022

 • 15. novembra 2022, 16:00 h
 • Nemecký kultúrny dom
 • Barónka 3
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Určenie overovateľov zápisnice

 3. 3.Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v mestskej časti Bratislava-Rača

 4. 4.Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Rača

 5. 5.Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestskej časti Bratislava-Rača

 6. 6.Príhovor starostu

 7. 7.Schválenie programu

 8. 8.Voľba návrhovej a volebnej komisie

 9. 9.Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v zákonom stanovených prípadoch

 10. 10.Návrh na zriadenie stálych komisií Miestneho zastupiteľstva, návrh na schválenie členov stálych komisií, voľba predsedov stálych komisií

 11. 11.Návrh na zriadenie zákonnej komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy

 12. 12.Návrh dodatku k Rokovaciemu poriadku stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača

 13. 13.Návrh na zriadenie miestnej rady, voľba členov miestnej rady

 14. 14.Návrh na určenie sobášiacich poslancov

 15. 15.Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Rača v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

 16. 16.Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača

 17. 17.Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rača

 18. 18.Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022

 19. 19.Návrh na schválenie mimoriadnej dotácie

 20. 20.Rôzne
  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov