Bod č. 6

Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku registra C KN parc. č. 17375/33, zapísaný na LV č. 1, k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Rodinné centrum Ráčik, o.z.).


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.