Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 20. zasadnutie 13.10.2021

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu.

  2. 2.Návrh na prenájom nebytových priestorov v kultúrnom stredisku na Žarnovickej ul. č. 7, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Mestský parkovací systém, spol. s r.o.).

  3. 3.Systém nakladania s príjmami z rezidenčného parkovania na území Mestskej časti Bratislava - Rača.

  4. 4.Operačný plán zimnej údržby komunikácii III. a IV. kategórie, peších komunikácii a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2021/2022.

  5. 5.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 09/2021.

  6. 6.Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku registra C KN parc. č. 17375/33, zapísaný na LV č. 1, k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Rodinné centrum Ráčik, o.z.).

  7. 7.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkov registra C KN parc. č. 17332/27, 28, 29, k.ú. Rača, zapísaných na LV č. 65, k.ú. Rača a podielu na pozemku registra C KN parc. č. 17332/75 o veľkosti 3/16, zapísaný na LV č. 10850, k.ú. Rača.

  8. 8.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkom registra C KN parc. č. 4963/335 zapísaný na LV č. 400, k.ú. Rača.

  9. 9.Rôzne.