Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - 10. zasadnutie 06.03.2024

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu

  2. 2.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a Nemeckého kultúrneho domu

  3. 3.Informácia o príprave komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2025-2029

  4. 4.Prehľad stavu projektov väčších stavieb v správnych konaniach stavebného úradu k 02/2024

  5. 5.Urbanistická štúdia „Dolné Krasňany, MČ Bratislava-Rača“ – podklad na zmenu územného plánu

  6. 6.Návrh parkovania na chodníkoch pri rodinných domoch

  7. 7.Rozšírenie zóny s regulovaným parkovaním

  8. 8.Návrh na zavedenie kyvadlovej dopravy historickým vlakom a prehliadok Železničného múzea SR počas podujatia Vinobranie 2024

  9. 9.Návrh na riešenia parkovania v miestnej časti Rača-Východné

  10. 10.Rôzne