Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 4. zasadnutie 14.05.2019

 1. 1.Otvorenie a schválenie programu

 2. 2.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018

 3. 3.Nové finančné pásma v školskom stravovaní platné od 01.09.2019

 4. 4.Návrh na priznanie príspevku na stravu v MŠ Barónka 17

 5. 5.Predpokladané potrebné kapacity a počet tried k rekonštrukcii v ZŠ Plickova 9 na obdobie 4 -5 rokov

 6. 6.Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Rača

 7. 7.Informácie z oblasti školstva – ústna informácia

 8. 8.Informácie z oblasti kultúry – písomná aj ústna informácia

 9. 8.1.Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí marec, apríl 2019

 10. 8.2.Plán kultúrno-spoločenských podujatí máj, jún 2019

 11. 9.Informácie z oblasti športu – ústna informácia

 12. 10.Spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov MČ Bratislava-Rača na roky 2019-2022

 13. 8.3.Zhodnotenie Račianskych hodov a informácia o Kultúrnom lete

 14. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nájme bytov

  Materiály
 15. 13.Rôzne

 16. 14.Záver

 17. 12.Vystúpenie Mestskej časti Bratislava-Rača ako člena z organizácií cestovného ruchu - OOCR Malé Karpaty a Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu