Komisia školská a sociálna - 6. zasadnutie 05.09.2023

  1. 1.Otvorenie, schválenie programu

  2. 2.Návrh na predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu

  3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2022 z 08.02.2022, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko Materskej školy, Barónka 17, 831 06 Bratislava so sídlom v komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3 a Výdajná školská jedáleň ako súčasť Materskej školy, Barónka 17 so sídlom v komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3Návrh dodatku k zriaďovacej listine MŠ Rínok Rača

    Materiály
  4. 4.Návrh znenia Zásad hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ

  5. 5.Informácia o stave projektov rekonštrukcie KS Žarnovická, NKP Koloničova kúria a Nemeckého kultúrneho domu

  6. 6.Rôzne

  7. 7.Záver