Komisia kultúrna a športová - 2. zasadnutie 25.01.2023

 1. 1..Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh dodatku č. 3 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ

 3. 3.Návrh VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach

 4. 4.Návrh na udelenie ocenenia Významná osobnosť Rače

 5. 5.Diskusia ohľadom kreovania a vytvorenia redakčnej rady RV a redakčného plánu

 6. 6.Panelová výstava Ľudovít Štúr (Rok odkazu štúrovcov)

  Materiály
 7. 7.Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach február, marec 2023 Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí december 2022, január 2023 Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2023 Informácia XV. Račištorfský bál

 8. 8.Plán športových podujatí na rok 2023 a činnosti v oblasti športu

 9. 9.Rôzne

 10. 10.Záver