Komisia finančná a majetková - 6. zasadnutie 21.10.2019

 • 21. októbra 2019, 16:30 h
 • Bratislava
 • Zasadačka na prízemí MÚ Bratislava-Rača, Kubačova 21
 • Predsedajúci: Ing. Jošt Miloslav
 • Pozvánka [32.48 kB]
 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Informácia k súdnemu sporu 23Cb 10/2008 - CISS Martin s.r.o.

 3. 3.Návrh na schválenie dobrovoľnej zbierky „Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre DHZO“ a na stanovenie jej pravidiel

 4. 4.Návrh na prevod pozemku reg. „C“ KN parc. č. 433/18 v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 5. 5.Návrh na prenájom pozemku reg. „C“ KN parc. č. 475/155 v k.ú. Rača pod kontajnerovým stojiskom na Tbiliskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 6. 6.Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 97 v bytovom dome Kadnárova ul. č. 2 - 4, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 7. 7.Návrh Memoranda o spolupráci medzi HM SR Bratislavou a MČ Bratislava-Rača

 8. 8.Informácia - finančné vyhodnotenie Vinobranie 2019

 9. 9.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2019

 10. 10.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019

 11. 11.Rôzne