Komisia finančná a majetková - 5. zasadnutie 11.09.2017

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis

 3. 3.Návrh na odpredaj nebytových priestorov – garáží na Karpatskom námestí 7-10A, parc. č. 2875/42 doterajším nájomcom v zmysle §16 ods. 3 zákona § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 4. 4.Návrh na prevod pozemkov parc. č. 4741/2, 5, 6, 11-19, 22 a 23 v k.ú. Rača na ulici Na pasekách, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 5. 5.Návrh na prenájom nebytového priestoru č.5 v bytovom dome na Cyprichovej 18 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 6. 6.Návrh na podnájom nebytových priestorov na Dopravnej ulici č. 57, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 7. 7.Návrh na prevod pozemkov parc.č. 724/2 a 4, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k.ú. Rača na ulici Pri vinohradoch, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 8. 8.Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2018 a obdobie 2019 - 2020

 9. 9.Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2017

 10. 10.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017

 11. 11.Informácia o realizácii investičných akcií v r. 2017 realizovaných MČ

 12. 12.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť životného prostredia

 13. 13.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť sociálnych vecí

 14. 14.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť školstva

 15. 15.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť kultúry

 16. 16.Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť športu

 17. 17.Informatívny materiál - kalkulácia rekonštrukcie budovy na Kadnárovej ul.

 18. 18.Rôzne

 19. 19.Záver