Bod č. 7

Návrh na odpredaj pozemkov registra C KN parc. č. 6154/9, 6189/1, 6192/8 v k.ú. Rača, obchodnou verejnou súťažou v súlade s §9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.