Komisia finančná a majetková - 12. zasadnutie 16.09.2020

 1. 1.Otvorenie, schválenie programu

 2. 2.Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

 3. 3.Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove kúrie na Nám. A. Hlinku 3, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (Račiansky muzeálny spolok)

 4. 4.Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom – časť pozemku registra C KN parc. č. 475/2 v k.ú. Rača

 5. 5.Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemkov registra E KN parc. č. 17188, 17189, 17194, 17200, 17201, 17202, 17207, 17208, 17145, 17144, 17141, 17140, 17137, 17127/1 v k. ú. Rača, z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov Hlavného mesta SR Bratislavy a pozemkov v užívaní Železníc Slovenskej republiky

 6. 6.Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemku registra E KN parc. č. 17554 v k. ú. Rača, z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v užívaní Bratislavského samosprávneho kraja na účely zámeny nehnuteľností Hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja

 7. 7.Návrh na odpredaj pozemkov registra C KN parc. č. 6154/9, 6189/1, 6192/8 v k.ú. Rača, obchodnou verejnou súťažou v súlade s §9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 8. 8.Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva Mestskej časti Bratislava-Rača o kotolnu v základnej škole Plickova ul. č. 9, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 9. 9.Návrh na vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu Hlavného mesta SR Bratislavy v správe Mestskej časti Bratislava-Rača, na pozemkoch parc. č. 733, 734 a na stavbe so súpisným č. 6822, postavenej na pozemku parc. č. 733 na Detvianskej ul. č. 15, v k.ú. Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 10. 10.Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/934 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača

 11. 11.Návrh na odpustenie dlhu nájomcu nebytových priestorov v dome služieb Dopravná 57 - Ing. Miroslav Pechar – M P REKLAMA

 12. 12.Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020

 13. 13.Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2020

 14. 14.Rôzne

 15. 15.Záver